เปลี่ยนแปลงการจองและคืนเงิน

นี่คือรูปภาพของนาฬิกา

เปลี่ยนแปลงการจองและคืนเงิน

การเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความสะดวกของลูกค้า

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้

การเปลี่ยนชื่อบนตั๋วเครื่องบิน

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและโอนย้ายตั๋วเครื่องบินหลังการจองได้ 
 • โปรดยกเลิกตั๋วเครื่องบินและซื้อใหม่อีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร 

การเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเดินทาง

ชื่อ-สกุลบนหนังสือเดินทาง (ชื่อบนตั๋วเครื่องบิน) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากซื้อ โปรดระวังอย่าให้มีข้อผิดพลาดเมื่อทําการจอง ข้อมูลหนังสือเดินทางต่อไปนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง 

 • สัญชาติและภูมิภาค 
 • หมายเลขโทรศัพท์ 
 • ที่อยู่อีเมล

การยกเลิกการจองและการคืนเงิน

การยกเลิกและการคืนเงินเนื่องจากความสะดวกของลูกค้า

 • ไม่สามารถทำการยกเลิกและขอคืนเงิน  
  มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2024 ในเส้นทางกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่
 • หากยกเลิกการเดินทาง คุณจะสามารถได้รับการคืนเงินภาษีและค่าบริการ ฯลฯ ที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการไม่ได้เดินทางของลูกค้า (เช่น ค่าใช้สถานที่ด้านบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ) โดยขึ้นอยู่กับประเทศและกําหนดการเดินทาง โปรดดำเนินการจาก "ตรวจสอบการจอง" ในเว็บไซต์ของเราก่อนออกเดินทางในเที่ยวบินที่จองไว้ซึ่งระบุอยู่บนตั๋วเครื่องบิน
 • หากเลยเวลาออกเดินทางแล้ว โปรดแจ้งไปยังคอลเซนเตอร์ของเราภายใน 90 วันนับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่คุณจองไว้ โปรดระวังว่าคุณจะไม่สามารถดำเนินการได้หลังจากเลยกําหนดเวลา
 • ทั้งนี้ระยะเวลานับจากวันที่ดำเนินการขอคืนเงินเสร็จสิ้นจนกระทั่งมีการคืนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าจริงนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตที่ใช้ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทบัตรเครดิตแต่ละแห่ง (อาจใช้เวลา 1-2 เดือนสําหรับบัตรเครดิต)

การโอนย้ายเที่ยวบินและการคืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้าอย่างมากเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินและสภาพอากาศเลวร้าย ฯลฯ

ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือมีความล่าช้าอย่างมากของเที่ยวบินที่มีกำหนดจะโดยสารเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือเหตุผลของเรา ทางเราจะรองรับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

<การเปลี่ยนแปลงกําหนดการ>

 • เราจะเปลี่ยนกําหนดการของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องของเราซึ่งถูกยกเลิกหรือล่าช้าอย่างมากเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในวันที่ซึ่งอยู่ภายใน 14 วันก่อนหรือหลังนับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้
 • โปรดคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลที่ส่งจาก AirJapan ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่สำรองไว้ซึ่งแสดงบนตั๋วของคุณและทำตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ของเราให้เสร็จสิ้น

<คืนเงินเต็มจํานวน> 

 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศที่มีการชําระเงินและในประเทศที่มีการคืนเงิน ค่าโดยสาร ค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ จะได้รับเงินคืนตามข้อตกลงการขนส่งของเรา โดยทั่วไป บริษัทจะคืนเงินในสกุลเงินที่คุณชําระเงิน แต่อาจดําเนินการในสกุลเงินอื่นขึ้นอยู่กับข้อบังคับของบริษัท
 • โปรดคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลที่ส่งจาก AirJapan ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่สำรองไว้ซึ่งแสดงบนตั๋วของคุณและทำตาเนินการขอคืนเงินบนเว็บไซต์ของเราภายใน
 • ทั้งนี้การคืนเงินจะดําเนินการผ่านบริษัทบัตรเครดิตที่คุณใช้ โปรดติดต่อสอบถามบริษัทบัตรเครดิตแต่ละแห่งสําหรับรายละเอียด เช่น ระยะเวลานับจากวันที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนเงินจนถึงมีการคืนเงินจริงไปยังบัญชีของลูกค้า (อาจใช้เวลา 1-2 เดือนสําหรับบัตรเครดิต) 

<ข้อควรระวัง>

หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินที่ยังไม่แน่ชัดว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินหรือมีความล่าช้าอย่างมากตามความสะดวกของคุณ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายหรือขอคืนเงินได้เมื่อมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเกิดความล่าช้าอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นเที่ยวบินต่อเครื่องของเราหรือเป็นกําหนดการเดินทางไปกลับ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการโอนย้ายเว้นแต่เที่ยวบินดังกล่าวของเราได้ถูกยกเลิกหรือล่าช้าอย่างมาก เงินชดเชยจะไม่ครอบคลุมค่าที่พักและค่าเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีขนส่ง (รวมถึงเที่ยวบินของสายการบินอื่น) ที่จําเป็น หรือไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินหรือมีความล่าช้าอย่างมาก ไม่สามารถโอนย้ายไปยังสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินของ ANA และ Peach)