ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขสื่อสังคมออนไลน์

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2 สิงหาคม 2023

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขสื่อสังคมออนไลน์ของเเอร์เเจเเปน

บทที่ 1 กฎระเบียบทั่วไป

บทความ 1 (ขอบเขตของข้อกำหนดที่ใชัปฏิบัติ)

ข้อกำหนดการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้สำหรับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทุกคนเเละการบริการด้านต่างๆ (“การบริการ”) ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เเอร์เเจเเปน จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เเอร์เเจเเปน”) เพื่อผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเเอร์เเจเเปน (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ผู้ใช้งานหลายคน”) บริหารจัดการโดยเเอร์เเจเเปน โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ใช้งานจะผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หากเกิดความขัดเเย้งใดระหว่างข้อกำหนดเเละข้อกำหนดที่เเยกเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสังคมออนไลน์บริหารจัดการโดยเเอร์เเจเเปน (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดรายบุคคล”) หัวข้อย่อยของข้อกำหนดรายบุคคลจะรวมเข้ากับข้อกำหนดก่อนหน้า

บทความ 2 (ความสำคัญเเละการปฏิบัติตามระหว่างการใช้งาน)

 1. ในระหว่างการใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใดๆดังต่อไปนี้
  1. การกระทำที่เป็นการละเมิด, หรือส่อไปในทางละเมิดสิทธิเเละทรัพย์สินของเเอร์เเจเเปน หรือผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลที่สาม
  2. การกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเเอร์เเจเเปน, ผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สาม, หรือผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ ฯลฯ หรือการโพสต์ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
  3. การกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สาม เช่นการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่เเละอีเมล์
  4. การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงล่วงหน้า หรือการหาเสียง หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกัน
  5. การกระทำที่เป็นการประกาศหรือชักชวนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด, องค์กรใด หรือกลุ่มคนใด ฯลฯ
  6. การกระทำที่เป็นการใช้งานหรือทำสำเนาข้อมูลที่จัดทำโดยการบริการที่นอกเหนือจากขอบเขตการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว นอกเหนือจากนั้นการกระทำที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม หรือการใช้งานใดๆที่ไม่อยู่ในขอบเขตการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
  7. การกระทำที่เป็นการใช้ข้อมูลที่จัดทำโดยการบริการหรือโดยเเอร์เเจเเปนเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
  8. การกระทำที่เป็นการเเสวงหาผลกำไรจากการบริการ (รวมถึงการอ้างอิงเว็บไซต์หรือการชักชวน)
  9. การกระทำโดยการส่งหรือโพสต์โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายเเละไฟล์ปลอม ฯลฯ
  10. การกระทำโดยใช้การบริการเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เพียงอย่างเดียว
  11. การกระทำที่เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นได้ใช้งาน หรือการเข้าถึงการบริการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
  12. การกระทำโดยการโอนถ่ายข้อมูลเนื้อหาการบริการซึ่งผู้ใช้งานไม่มีสิทธิส่งข้อมูลตามกฎหมาย, หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือเกี่ยวข้องกับสัญญา, หรือการส่งข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึงข้อมูลภายใน, ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์/ข้อมูลที่เป็นความลับ ฯลฯ การเตรียมการหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานหรือสัญญาที่เป็นความลับ)
  13. การกระทำโดยการโอนถ่ายเข้าซอฟต์เเวร์การบริการ, ไวรัส หรือเนื้อหาอื่นรวมถึงรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์หรือโปรเเกรมซึ่งได้รับการออกเเบบเพื่อขัดขวาง, ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์เเวร์หรือฮาร์ดเเวร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสาร หรือการกระทำใดที่เป็นการส่งข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
  14. การกระทำที่เป็นการเจาะข้อมูลรหัสผ่าน, การขโมยข้อมูลหรือเจตนาเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ, บัญชี, ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆที่ใช้ในการบริการ
  15. การกระทำที่เป็นการจงใจเข้าถึงเนื้อหาเเละข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช่ประโยชน์ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเเอร์เเจเเปน
  16. การกระทำโดยการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการบริการ, ตราสินค้า, สัญลักษณ์ เเละรูปภาพการบริการ ไม่ว่าจะรูปเเบบใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเเอร์เเจเเปน
  17. การกระทำโดยการตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่ายหรือตรวจจับซอฟต์เเวร์เพื่อคำนวณโครงสร้างของเว็บไซต์ หรือดึงสถานะข้อมูลการบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น
  18. การกระทำโดยการเฝ้าสังเกตหรือลอกเลียนการบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยการใช้หุ่นยนต์, สไปเดอร์หรือซอฟต์เเวร์อัตโนมัติอื่น, หรืออุปกรณ์อื่น หรือดำเนินการด้วยตนเอง
  19. การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อเเอร์เเจเเปน, ผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สาม
  20. การกระทำที่เป็นการละเมิด หรือส่อไปในทางละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายเเละระเบียบข้อบังคับ
  21. การกระทำที่นำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นไปได้ว่าจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย
  22. การกระทำที่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานการบริการ หรือทำให้เเอร์เเจเเปนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
  23. การกระทำอื่นที่ทำให้เข้าใจว่าเเอร์เเจเเปนให้การบริการที่ไม่เหมาะสม
 2. ถ้าผู้ใช้งานสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้การบริการ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว หรือเเก้ไขความขัดเเย้งกับบุคคลที่สาม โดยไม่สร้างความยุ่งยากให้กับเเอร์เเจเเปน
 3. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้การบริการของผู้ใช้งาน ยกเว้นว่าความเสียหายนั้นเป็นผลจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของเเอร์เเจเเปน
 4. ถ้าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดในบทความนี้เเละสร้างความเสียหายให้กับเเอร์เเจเเปน เเอร์เเจเเปนอาจเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากผู้ใช้งาน

บทความ 3 (การละเมิดข้อกำหนด)

ถ้าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดใดก็ตาม เเอร์เเจเเปนอาจทำการลบข้อมูลเเละเนื้อหา ฯลฯ ที่ผู้ใช้งานโพสต์ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าเเละอาจมีบทลงโทษอื่นที่จำเป็น

บทความ 4 (การไม่รับประกัน)

เเอร์เเจเเปนไม่รับประกันรายการดังต่อไปนี้

 1. การบริการที่สอดคล้องกับเจตนาของผู้ใช้งานหรือเเอพพลิเคชั่น
 2. การสื่อสารปกติโดยการผ่านระบบการสื่อสาร
 3. การส่งเเละรับข้อมูลผ่านระบบการสื่อสารที่สำเร็จ, เเม่นยำเเละถูกต้อง
 4. ความเร็วในการสื่อสารสำหรับการดำเนินงานที่ร้องขอจากผู้ใช้งานหรือการส่งต่อข้อมูล
 5. การใช้การบริการจะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทำงานผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้
 6. หัวข้อย่อยถาวรของการบริการ
 7. ความเเม่นยำเเละความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์ในการบริการ
 8. ความน่าเชื่อถือหรือประสิทธิผล ฯลฯ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทลงโฆษณาการบริการเเละผลิตภัณฑ์ที่ลงโฆษณาการบริการ

บทความ 5 (ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ)

 1. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดที่เกิดจากการโพสต์หรือการส่งต่อข้อมูลโดยผู้ใช้งาน หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือการชักชวนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการบริการ
 2. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดที่เกิดจากการละเมิดหรือความขัดเเย้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์ หรือข้อมูลที่ส่งต่อโดยการละเมิดของผู้ใช้งานต่อบุคคลที่สาม หรือผลที่เกิดจากความขัดเเย้งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
 3. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานในการบริการ
 4. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการบิดเบือนเนื้อหาการบริการ หรือสาเหตุอื่นที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบที่ให้บริการ ฯลฯ
 5. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใดที่เกิดจากสภาพเเวดล้อม ฯลฯ เช่นคอมพิวเตอร์, ระบบการสื่อสาร, ซอฟต์เเวร์ ฯลฯ ที่ใช้โดยผู้ใช้งาน
 6. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใดที่เกิดจากการระงับการให้บริการชั่วคราวหรือการหยุดให้บริการ หรือการเปลี่ยนเเปลงเนื้อหาการบริการ
 7. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใดที่เกิดจากคอมพิวเตอร์, ระบบการสื่อสาร, ซอฟต์เเวร์ ฯลฯ ที่เกิดจากการดาวน์โหลด, การเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จากการบริการเเละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆของผู้ลงโฆษณา
 8. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการนอกเหนือจากที่อธิบายไปเเล้วในย่อหน้าก่อนหน้า

บทความ 6 (การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา)

 1. เมื่อใช้การบริการ ผู้ใช้งานมอบหมายลิขสิทธิ์ให้กับเเอร์เเจเเปนสำหรับข้อมูลทั้งหมด, เนื้อหา ฯลฯ ที่โพสต์ในเว็บไซต์ หรือส่งให้เเอร์เเจเเปนผ่านอีเมล์หรือช่องทางอื่นโดยไม่คิดค่าบริการ เเละจะไม่ทักท้วงธรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเเละเนื้อหาโดยเเอร์เเจเเปน ฯลฯ
 2. ผู้ใช้งานต้องไม่ทำสำเนา, เผยเเพร่, ตีพิมพ์หรือส่งต่อข้อมูล, เนื้อหา ฯลฯ ที่ได้จากการบริการออกสู่สาธารณะ นอกจากจะเป็นการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือเพื่อการใช้งานส่วนตัวโดยมีขอบเขตจำกัดในบ้านของตนเอง นอกเหนือจากนั้นผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ข้อมูล, เนื้อหา ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากการบริการตามที่ฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดไว้
 3. ผู้ใช้งานจะต้องไม่โพสต์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เเละการทำสำเนาข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอเเละข้อมูลอื่นจากสื่อหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงถ้าผู้ครอบครองสิทธิ์อนุญาตไว้เเล้วก่อนหน้า หรือถ้าการใช้งานเป็นไปตาม “ข้อเสนอ” ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความ 7 (สภาพเเวดล้อมการใช้งาน)

 1. ผู้ใช้งานต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสม, ซอฟต์เเวร์, ระบบการสื่อสาร ฯลฯ ที่จำเป็นในการใช้บริการเเละต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 2. ผู้ใช้งานจะต้องป้องกันความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์, การเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต, การรั่วไหลของข้อมูล ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสภาพเเวดล้อมในการใช้งาน
 3. เเอร์เเจเเปนจะไม่เกี่ยวข้องกับสภาพเเวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้งาน เเละจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดที่เกิดขึ้น

บทความ 8 (การระงับการบริการชั่วคราว ฯลฯ)

 1. เเอร์เเจเเปนอาจยับยั้งหรือระงับหัวข้อย่อยของการบริการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นการชั่วคราว หรือบังคับการเข้าระบบ หรือจำกัดปริมาณการบริการโดยไม่เเจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้
  1. เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากต้องทำการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงอุปกรณ์, ระบบ ฯลฯ สำหรับหัวข้อย่อยของการบริการ
  2. เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของอุปกรณ์, ระบบ ฯลฯ สำหรับหัวข้อย่อยของการบริการ
  3. เมื่อเกิดความผิดพลาดจากระบบโทรคมนาคมที่ใช้สำหรับหัวข้อย่อยของการบริการ
  4. เมื่อปริมาณความจุของระบบมากเกินกว่ากำหนดที่เกิดจากการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน
  5. เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
  6. เมื่อเเอร์เเจเเปนเห็นควรว่ามีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานอื่นหรือด้วยเหตุผลทางเทคนิค
 2. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดที่เกิดจากผู้ใช้งาน ที่ส่งผลกับการตัดสินใจของเเอร์เเจเเปนเกี่ยวกับหัวข้อย่อยในย่อหน้าก่อนหน้า

บทความ 9 (เหตุสุดวิสัย)

ในสถานการณ์ที่ชัดเจนว่าเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยเเอร์เเจเเปน เช่นภัยธรรมชาติ, สงคราม, สงครามกลางเมือง, การจราจล, การประท้วง, ข้อพิพาทเเรงงาน, การเปลี่ยนเเปลงทางสังคม, การยกเลิกเเละการเเก้ไขกฎหมายเเละข้อบังคับ เเละเหตุการณ์อื่นๆที่ส่งผลกระทบอย่างรุนเเรงกับห้วข้อย่อยของการบริการ ฯลฯ จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนด เเละเเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

บทความ 10 (การเเก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน)

 1. เเอร์เเจเเปนอาจทำการเเก้ไขข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องเเจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าถ้าการเเก้ไขนั้นเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานหรือการเเก้ไขนั้นสมเหตุสมผลกับสถานการณ์รอบด้าน ในกรณีนี้ ข้อกำหนดที่เเก้ไขฉบับล่าสุดจะใช้กับการใช้การบริการ
 2. ข้อกำหนดที่เเก้ไขเเล้วจะมีผลทันทีที่เผยเเพร่ในเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน นอกจากว่าจะระบุไว้โดยเเอร์เเจเเปน

บทความ 11 (ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์)

ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน เเละนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AirJapan จะใช้กับทุกเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้การบริการ

บทความ 12 (การเเยกข้อสัญญา)

 1. เเม้ว่าบางส่วนในหัวข้อย่อยของข้อกำหนดจะพิจารณาว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายเเละข้อบังคับ หัวข้อย่อยอื่นจะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม
 2. เเม้ว่าบางส่วนในหัวข้อย่อยของข้อกำหนดไม่สามารถใช้ได้หรือถูกยกเลิกสำหรับผู้ใช้งาน ข้อกำหนดยังคงมีผลใช้กับผู้ใช้งานท่านอื่น

บทความ 13 (กฎหมายที่ใช้บังคับเเละอำนาจของศาล)

 1. ข้อกำหนดจะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายของญี่ปุ่น
 2. ศาลเเขวงโตเกียวจะเป็นศาลเเรกที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาคดีหากเกิดความขัดเเย้งขึ้นเกี่ยวกับการบริการ