สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเดินทาง

ภาพที่ผู้หญิงกําลังตรวจสอบข้อมูลจุดหมายปลายทางบนคอมพิวเตอร์และเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทาง

โปรดตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขการเดินทางก่อนออกเดินทางหรือไม่

【เกี่ยวกับวันหมดอายุและระยะเวลาที่เหลือของหนังสือเดินทาง】

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหากระยะเวลาที่เหลือของหนังสือเดินทางไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจะเดินทางไป

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาที่เหลือของหนังสือเดินทางที่จำเป็นสำหรับจุดหมายปลายทางและตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณทุกครั้ง

โปรดทราบว่าหากวันหมดอายุของหนังสือเดินทางไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ทางเราจะไม่สามารถคืนเงินสำหรับตั๋วเครื่องบินหรือบริการเสริม รวมทั้งรับประกันอื่นๆ ได้


【เกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางและเอกสาร】

เกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทาง

  • เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกของแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดด้วยตัวเองทุกครั้ง เช่น โฮมเพจความปลอดภัยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศประเทศญี่ปุ่น หรือติดต่อสอบถามไปยังสถานทูต สถานกงสุล และหน่วยงานกักกันโรคของแต่ละประเทศ
  • ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงการจัดหาตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นในกรณีที่คุณไม่สามารถเดินทางออกหรือเข้าประเทศได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเดินทาง

เกี่ยวกับวีซ่า

  • อาจจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ประเภทของวีซ่าและวิธีการยื่นขอจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปลายทางที่คุณจะเดินทางไป ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารดำเนินการด้วยตนเองล่วงหน้าทุกครั้ง

【เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการกักกันโรค】

สิ่งของที่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องและถือขึ้นเครื่องได้

  • มีสิ่งของที่ถูกจํากัดการโหลดใต้ท้องเครื่องหรือถือขึ้นเครื่องเนื่องจากเหตุผลในการกักกันโรค ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับหน่วยงานกักกันโรคของแต่ละประเทศล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และการกักกันโรคอื่นๆ

  • โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานกักกันโรคสําหรับข้อมูลการกักกันโรคของแต่ละประเทศ