เราได้เริ่มดำเนินการจองและจำหน่ายเส้นทางนาริตะ⇔สิงคโปร์แล้ว