บริการกำหนดที่นั่งล่วงหน้า

บริการกำหนดที่นั่งล่วงหน้าล่วงหน้า

คุณสามารถระบุที่นั่งที่คุณชื่นชอบล่วงหน้าโดยมีค่าธรรมเนียม

วิธีดำเนินการ

 • คุณสามารถดำเนินการได้จนถึง 5 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ทีนั่งจะถูกกำหนดให้อัตโนมัติเมื่อทำการเช็กอินสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า หากคุณต้องการที่นั่งติดกันหรือที่นั่งตามความชอบ เราขอแนะนําให้คุณระบุที่นั่งล่วงหน้า
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง จึงโปรดทราบล่วงหน้า
 • คุณสามารถระบุที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์(จ่าย)(เว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสมาร์ตโฟน) ไม่สามารถรับเรื่องที่ศูนย์ติดต่อได้ จึงโปรดทราบล่วงหน้า 


<ข้อควรระวัง>

"ไม่สามารถยกเลิก และขอคืนเงินได้เนื่องจากความสะดวกของลูกค้าหลังซื้อ หลังจากระบุที่นั่งแล้ว คุณจะต้องชําระค่าบริการระบุที่นั่งทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเป็นที่นั่งอื่น"

ประเภทที่นั่ง

ค่าบริการในการระบุที่นั่งล่วงหน้าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่นั่ง

นี่คือแผนผังที่นั่งของเครื่องบินที่ Air Japan ใช้

เกี่ยวกับข้อจํากัดของที่นั่งประเภทต่างๆ

เกี่ยวกับที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน

เฉพาะผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตรงตามหัวข้อต่อไปนี้ทั้งหมดตามคู่มือของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) เท่านั้นที่สามารถนั่งในแถวหน้าสุดของแต่ละส่วนที่ด้านหน้า ตรงกลาง และด้านหลังที่มีทางออกฉุกเฉิน 

 • ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ที่ไม่ได้มาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
 • ผู้ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มาด้วยหรือเจ้าหน้าที่เมื่อขึ้นเครื่อง 
 • ผู้ที่ไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือผู้ที่มาด้วยและไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อมีการอพยพฉุกเฉิน 
 • ผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพฉุกเฉิน เช่น การเปิดและปิดประตูเครื่องบิน 
 • ผู้ที่ไม่ใช่สตรีมีครรภ์ (ภายใน 28 วันนับจากวันที่มีกำหนดจะคลอด) 
 • ผู้ที่สามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ 
 • ผู้ที่เข้าใจคำแนะนำขั้นตอนการอพยพและคําชี้แนะของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินและสามารถถ่ายทอดด้วยคำพูดไปยังผู้โดยสารท่านอื่นได้ 
 • ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามคําชี้แนะของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินได้ 
 • ผู้ที่ยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในการอพยพฉุกเฉิน 


หากเราตัดสินว่าคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข เราอาจขอให้คุณเปลี่ยนที่นั่ง ในกรณีนี้จะไม่สามารถคืนเงินค่าบริการระบุที่นั่งได้

ผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ที่มีเวลา 29 วันขึ้นไปจนกว่าจะถึงวันที่มีกำหนดคลอด หรือผู้โดยสารที่ใช้ไม้เท้า เราขอแนะนำให้ระบุที่นั่งอื่นที่ไม่ใช่ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินโดยคํานึงถึงภาระต่อร่างกายในการช่วยเหลือเมื่อมีการอพยพฉุกเฉิน

การระบุที่นั่งสําหรับผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีที่ใช้ที่นั่ง

 • เราจะเตรียมที่นั่งข้างๆ กับผู้ใหญ่เสมอสำหรับผู้โดยสารอายุระหว่าง 0-6 ปีที่ใช้ที่นั่ง 
 • จําเป็นต้องระบุที่นั่งล่วงหน้าแบบมีค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ใหญ่ที่เดินทางพร้อมเด็กอายุ 0-6 ปี แต่สามารถระบุที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรีสําหรับเด็กอายุ 0-6 ปี (ยกเว้นที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างตรงกลางและด้านหลัง)