ข้อควรระวังบนเครื่องบิน

นี่คือรูปภาพของผู้โดยสารที่นั่งบนเครื่องบิน

เป็นคําแนะนําเกี่ยวกับข้อควรระวังบนเครื่องบิน

 • โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอในขณะที่ไฟสัญญาณคาดเข็มขัดเปิดอยู่และในขณะที่คุณนั่งอยู่ 
 • ในระหว่างการบินขึ้นและลงจอด คุณจะไม่สามารถวางสัมภาระไว้บริเวณเท้าหรือบนตักในที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินได้ 
 • ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินจะถูกขอให้ช่วยเหลือในตอนที่หลบหนีฉุกเฉิน 
 • ห้ามกระทําการต่อไปนี้บนเครื่องบิน 
  • การกระทําที่ขัดขวางความปลอดภัยบนเครื่องบิน 
  • การกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นบนเครื่องบิน 
  • การกระทําที่ขัดขวางความปลอดภัย ฯลฯ 

 "การกระทําที่ขัดขวางความปลอดภัย ฯลฯ" ถูกกําหนดอย่างเป็นรูปธรรมว่าเป็นการกระทําที่รบกวนความสงบเรียบร้อยในเครื่องบินหรือละเมิดกฎเกณฑ์บนเครื่องบิน และอาจมีการเรียกเก็บค่าปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของกัปตัน เราขอความร่วมมือเพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับเที่ยวบินที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย 

 • สูบบุหรี่ในห้องน้ำ (รวมถึงอุปกรณ์สูบบุหรี่ที่ไม่ใช้ไฟ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ที่ไม่เผาไหม้ด้วยความร้อน) 
 • ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกห้ามตามประกาศ 
 • ขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน 
 • ไม่ปฏิบัติตามคําชี้แนะและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
 • ไม่ปรับพนักพิงหรือโต๊ะให้กลับคืนตําแหน่งที่กำหนดระหว่างการบินขึ้นและลงจอด 
 • วางสัมภาระทิ้งไว้ในสถานที่ที่อาจกีดขวางการอพยพ 
 • ใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินโดยไม่จําเป็น 
 • ใช้ประตูทางออกฉุกเฉิน ฯลฯ โดยไม่จําเป็น