NRT-ICN จะเริ่มวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

เส้นทาง NRT-ICN จะเริ่มวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

AirJapan จะเปิดตัวเที่ยวบินระหว่างนาริตะและโซล

วันที่และเวลาเริ่มขาย